Sant Feliu de Llobregat

Provincia. Barcelona

Comunidad. Cataluña

Título. A Sant Feliu, fem un pas més

Categoría. Educación Ambiental

Edición. 13

Responsable. Cristina González Torrents

Cargo. Tècnica de medi ambient i responsable de l’Oficina de Serveis Ambientals

Dirección. C/ Església 3, 08980 - Sant Feliu de Llobregat

Resumen 


Descripción


Inicial

L’any 1998, amb l’elaboració de l’Agenda 21 en el marc de l’auditoria ambiental i del projecte “Sant Feliu, Ciutat en Congrés”, Sant Feliu de Llobregat va iniciar el desenvolupament de mesures vinculades al foment de la sostenibilitat urbana.

Com a part d’aquest procés i arrel d’un treball de diagnosi i propostes entre ciutadania i ajuntament, l’any 2006 Sant Feliu va aprovar el seu Pla d’Acció Ambiental i va néixer l’Oficina de Serveis Ambientals (OSA). El projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, elaborat per l’OSA i iniciat l’any 2009, va identificar la situació inicial, destacant les següents problemàtiques:
- Necessitats de millorar les polítiques ambientals locals que promocionessin la cultura de la sostenibilitat al municipi.
- Necessitat d’establir un canal de comunicació fix entre la corporació local i els agents implicats en la gestió de la sostenibilitat.
- Calia incorporar noves accions dirigides a dinamitzar la participació social.
- Necessitat de potenciar una xarxa amb altres entitats municipals i supramunicipals amb l’objectiu d’establir sinergies en la consecució dels objectius associats a la sostenibilitat urbana.
- Necessitat d’adequar els objectius locals als criteris establerts a nivell supramunicipal. A mode d’exemple, es prenia com a referència els preceptes fixats per la Xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat.

A partir de la definició d’aquest escenari, l’any 2011, amb la redacció del Pla d’Acció Municipal (PAM), s’inicia el procés de desenvolupament dels Programes i Projectes associats al projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, que tenen com a objectiu millorar la situació de partida. El Pla d’Actuació de Mandat defineix l’acció de govern en cinc grans eixos:
1. Participació i transparència, per un govern més proper a la ciutadania
2. Equitat, igualtat d’oportunitats i desenvolupament econòmic
3. Construcció de teixit social i de ciutadania
4. Planejament urbanístic
5. Qualitat de l’espai públic

Tot i que la sostenibilitat i l’educació ambiental està present de manera transversal en tots ells, és en l’últim eix on s’emmarquen la majoria de les actuacions descrites en aquest projecte.

Objetivos

El projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, té dos grans objectius, que són:
- Potenciar la posada en marxa i vetllar pel compliment de polítiques municipals que afavoreixin un desenvolupament sostenible de la ciutat.
- Promocionar la cultura de la sostenibilitat entre els diversos sectors de la població de Sant Feliu de Llobregat.

D’aquests dos grans objectius, que es desenvolupen en diversos programes i projectes, se’n desprenen les principals fites a assolir, que són:
- Garantir el desenvolupament de noves accions tant a nivell de planificació com de gestió vinculades a la sostenibilitat.
- Aconseguir una major implicació del teixit social mitjançant accions de dinamització en favor de la sostenibilitat local.
- Millorar la sensibilització de la ciutadania de Sant Feliu i garantir la realització d’accions per promoure la cultura de la sostenibilitat.
- Millorar la sensibilització en les activitats econòmiques de la ciutat i reduir l’impacte de les mateixes.
- Garantir iniciatives d’ambientalització interna a l’Ajuntament per a reduir el seu impacte i donar bon exemple a la ciutadania.
- Aconseguir una gestió integrada amb altres entitats municipals i supramunicipals mitjançant la creació d’una xarxa per la sostenibilitat (AMB, Diputació, Generalitat de Catalunya...), que permeti dur a terme projectes d’interès comú, generar espais de consulta i debat, etc.

 

Proceso

El projecte “A Sant Feliu, fem un pas més” estableix una estratègia de treball que s’estructura a partir de 4 programes d’actuació que s’associen als 4 grans àmbits que es treballa des del punt de vista de l’Educació Ambiental, i de 8 projectes que desenvolupen aquests programes.

Pel seu caràcter transversal i implícit en la majoria d’actuacions que es duen a terme al municipi, el projecte s’integra i desenvolupa sota les diferents accions que tracta el Pla d’Actuació de Mandat 2011-2015. En aquest sentit, cal ressenyar que la majoria de les accions realitzades s’enquadren dins del 5é gran eix estratègic “Qualitat de l'espai públic”, que tracta aspectes vinculats a “Revisar les concessions de serveis per a la millora i manteniment de l'espai públic” o al “Foment de les polítiques mediambientals i de respecte a l'entorn”.

Pel que fa a l’estratègia fixada per al desenvolupament dels Programes i Projectes, cal destacar que totes les accions que se’n deriven del seu desenvolupament es consensuen i validen conjuntament amb altres entitats municipals i supramunicipals, amb l’objectiu d’establir sinèrgies i d’aprofitar el “know how” disponible.

 

Recursos / Metodología

Per l’acompliment dels objectius plantejats existeixen d’una banda unes tasques ordinàries a dur a terme de manera contínua i, d’altra banda, uns projectes específics, que varien d’any en any.

A continuació s’especifiquen les tasques ordinàries, agrupades segons al col·lectiu al qual s’adrecen (ciutadania, escoles, entitats i associacions i activitats econòmiques) i els diferents projectes desenvolupats durant l’últim any.

PROGRAMES
TREBALL AMB CIUTADANIA
- Punt d’INFORMACIÓ AMBIENTAL (2011-2015). Tasques d’informació relacionades amb la sostenibilitat: atenció telefònica i presencial a particulars i empreses, assessorament i derivacions, tasques de difusió...
- Programa FES COMPOST (2013-2015). Adhesió a la Xarxa de Compostaires Metropolitans (XCM) amb l'objectiu de potenciar la campanya de compostatge domèstic.

TREBALL AMB ESCOLES
- Programa AGENDA 21 ESCOLAR. Es tracta d’un programa dinamitzat per l'Oficina de Serveis Ambientals de l'Ajuntament, que facilita als centres educatius de Sant Feliu la seva aportació a l'Agenda 21 de la ciutat.
· Organització i realització de sessions de formació mensuals amb els mestres dels 13 centres educatius, amb el suport del Centre de Recursos pedagògics Baix Llobregat I, i reconegudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
· Gestió dels recursos educatius en préstec que cedim a les escoles (mesuradors energètics, materials didàctics, cuina i forns solars, etc.)
· Impuls de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) I participació al grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la Sostenibilitat (XPCS).

TREBALL AMB ENTITATS
- Constitució del CONSELL DE MEDI AMBIENT MUNICIPAL. El consell de medi ambient s’ha constituït formalment l’any 2015, amb reunions prèvies des del curs 2013-14. La seva composició és la següent: representants de l’Ajuntament, representants d’institucions i entitats i representants tècnics.
- Gestió del SERVEI DE GOTS REUTILITZABLES. Un servei gratuït que promociona les Festes sostenibles.

TREBALL AMB ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- Organització de la FIRA VERDA (2014-15): La cura del medi ambient, les energies renovables, el compostatge o l'agricultura ecològica són alguns dels temes que es donaran a conèixer a la ciutadania en el marc de la Fira Verda, espai que s'emmarca en la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat que es celebra el segon cap de setmana de maig a la ciutat. A la segona edició del 2015 es van organitzar les següents activitats:
· Mercat de Pagès
· Mostra d’entitats d’economia verda i economia social
· Tallers de promoció de la mobilitat sostenible (promoció de l’ús de la bicicleta i de la bicicleta elèctrica), de foment de l’autocompostage i de prevenció del malbaratament alimentari
- Ambientalització dels itineraris formatius i ocupacionals en els cursos de formació dels plans d’ocupació, PTTs, cases d’oficis, etc.
- MERCAT DE PAGÈS SETMANAL AL PARC DE TORREBLANCA. El Mercat de Pagès respon a la voluntat de mantenir i promoure una agricultura local i de temporada, justa social i ambientalment, i un consum responsable que evita la despesa en envasos i en el combustible que comporten els productes d'importació.
- MAPA DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS. En aquest mapa es mostren bones pràctiques mediambientals que es desenvolupen a Sant Feliu de Llobregat des dels diferents àmbits: la indústria, el comerç, les entitats, les escoles, etc.

PROJECTES
- Projecte MENYS CO2 A SANT FELIU: l'Ajuntament es va adherir l’any 2011 al Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) , transmetent la voluntat de treball per reduir les emissions de CO2 generades des dels equipaments i l'activitat municipal, així com de sensibilitzar la ciutadania per reduir la demanda energètica de la nostra ciutat.
· Formació interna dels treballadors municipals per a afavorir l’estalvi energètic a les dependències municipals: auxiliars d’instal·lacions, equips de neteja dels edificis municipals, mestres dels centres educatius (xerrades als claustres), treballadors de les oficines de l’Ajuntament i Policia Local.
· Desenvolupament del web “Menys CO2 a Sant Feliu”. El web comprèn un recull de recursos educatius existents entorn la temàtica energètica, des dels 3 anys fins a l'edat adulta, adreçat a escoles i entitats. Ha contemplat també l'elaboració d'algun recurs de nova creació, fet pels mateixos mestres de les escoles participants i adaptat a la realitat de Sant Feliu. L'objectiu és la sensibilització entorn el consum energètic i el foment de bones pràctiques locals per mitigar el canvi climàtic.
· Realització d’estudis energètics a 4 centres educatius municipals (2014-15). Estudi dels consums energètics d’il·luminació, climatització i d’aigua calenta sanitària; estudi energètic dels tancaments vidriats de l’edifici amb el suport d’imatges termogràfiques i propostes de millora valorades econòmicament.
· Exposició sobre residus, CO2 i energia (Del 15 al 29 de setembre de 2014). Cartells cedits per l’AMB per a la conscienciació sobre la generació de residus i CO2 i l’estalvi energètic que es va exposar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
- Projecte d’HORTS SOCIALS de Sant Feliu (2014-15): És un projecte impulsat en coordinació entre el departament de Medi Ambient i el de Serveis Socials. Es tracta d’un hort ocupacional d’autoconsum per a persones en risc d’exclusió social que treballen de manera comunitària.
- Projecte d’HORTS URBANS de Sant Feliu (2014-15): Amb la posada en marxa dels horts l'Ajuntament vol contribuir a la recuperació de l'agricultura i sensibilitzar la ciutadania sobre els valors de la terra i el medi ambient.
- Campanya FOMENT d’ORGÀNICA per a ciutadania i grans productors (2014-15)
· Substitució dels contenidors bicompartimentats per contenidors segregats.
· Punts informatius als barris: repartiment de cubells i compost
· 2 visites a cada gran productor (bars i restaurants, fruiteries i peixateries, mercats, centres educatius i residències) per explicar com es fa la separació i lliurar un contenidor amb rodes.
- Organització de la 5a TROCAMBA (Trobada Comitès Ambientals d’Alumnes de Sant Feliu) (2011-2015): És un espai de trobada d'alumnes de primària i secundària dels 13 centres de la ciutat que treballen a favor de la sostenibilitat. La trobada es va estructurar en tres parts. Una d'intercanvi d'experiències de sostenibilitat a l'escola i una de més temàtica en què els alumnes van fer tallers d'alimentació sostenible i agroecologia, d'ornitologia al riu Llobregat i de titelles.
- Participació al projecte europeu TINGUEM CURA DEL PLANETA (2014-15): Col·laboració en l’organització de la 2a Conferencia Estatal (Barcelona, novembre de 2014) i de la 2a Conferència Europea (Brussel·les, maig de 2015) acollint joves delegats de 15 països europeus. Les Conferències són un procés educatiu que busca el compromís i la responsabilitat dels joves d’entre 13 i 16 anys per superar la crisi social i ambiental que pateix el nostre planeta. També es va desenvolupar la formació dels facilitadors que van dinamitzar els joves durant les conferències.
- Organització de les SETMANES TEMÀTIQUES (2011-15)
· SETMANA DE L’ENERGIA SOSTENIBLE 2015. Del 15 al 19 de juny. Coordinació amb la Diputació de Barcelona i organització dels actes de la setmana, en col·laboració amb les entitats d’educació en el lleure i entitats naturalistes de la ciutat.
· SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE i SEGURA 2014. Del 22 al 29 de setembre. Organització de la 11a Passejada amb bicicleta comarcal i d’una campanya de promoció del bus urbà entre d’altres esdeveniments i actuacions.
· SETMANA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2014. Del 22 al 30 de novembre. L'objectiu és dur a terme, durant una setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. L'Ajuntament ha potenciat el desenvolupament d'activitats en el marc de la Setmana de la Prevenció de Residus amb activitats com ara el Mercat d'intercanvi d'objectes, tallers de compostatge, d'elaboració de sabó amb oli usat i activitats per aprendre a personalitzar i reparar les bicicletes. Les escoles hi participen realitzant accions específiques de reducció de residus, com mercats de segona mà, reducció dels embolcalls dels esmorzars, decàlegs amb consells per reduir els residus. Organització dels mercats d’intercanvi i de segona mà i solidari.
- Projecte ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PARC DEL ROSERAR (2014-15): Inauguració del nou mòdul i col·locació de rètols amb informació sobre botànica, biodiversitat... i organització d’activitats i tallers familiars i escolars a l’Aula del Roserar.
- Projecte JUGATECA AMBIENTAL al PARC DE TORREBLANCA (2014-15): Hi ha un taller diferent cada diumenge, una ludoteca amb jocs diversos i un servei de préstec de material per a descobrir la natura del parc d’una manera divertida. Es fa en col·laboració amb l’AMB, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just Desvern i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Resultados

Totes les actuacions previstes en el projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, tant a nivell de programes (8 programes) com pel que fa als diferents projectes (8 projectes), s’han executat, donant compliment amb el que s’establia al PAM 2011 – 2015. Cal incidir però en que alguns d’aquests programes i projectes es van renovant donada la seva transcendència, i per tant es preveu que es puguin continuar executant.

Detallant l’abast dels resultats obtinguts, es destaca que totes les accions han tingut una gran acollida. Algunes dades a destacar serien:
- Ells 160 participants al program Fem Compost, que indica un interès incipient sobre aquesta matèria.
- Els 390 participants als tallers de sostenibilitat de la Fira Verda, celebrada al maig de 2015.

Tal i com s’ha fet esment amb anterioritat, la totalitat de les accions que desenvolupa el Projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, i que queden recollides en el PAM 2011 – 2015, a dia d’avui ja han estat executades. Tanmateix, la voluntat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és continuar treballant en la línia de fomentar la sostenibilitat i, en particular, l’educació ambiental.

És per això, que a la següent taula es relacionen totes les accions amb la tendència objectiu esperada, on s’estableixen dos nivells de prioritat:
- Accions que cal continuar potenciant per millorar els resultats obtinguts, en tant que es consideren cabdals pel que fa a la sostenibilitat urbana.
- Accions que cal mantenir, donat que o bé són actuacions menys importants o bé es considera que els llindars assumits ja són prou importants.

El projecte A Sant Feliu, fem un pas més, ha tingut uns resultats força satisfactoris, l’impacte dels quals ha estat molt positiu tant pel que fa a nivell social com a econòmic. En aquest sentit, si bé no es disposa de dades quantitatives per avaluar aquest impacte, s’ha realitzat una anàlisi quantitativa, destacant que:
- A nivell social, l’impacte generat per les actuacions es pot resumir en 6 grans avenços:
· S’està produint un canvi de mentalitat en la societat, amb l’assoliment de nous valors vinculats a la utilització racional dels recursos naturals.
· Es produeixen canvis en la relació entre les persones i l’entorn, amb un ús d’aquest més sostenible, evitant generar impactes negatius sobre l’ecosistema urbà.
· Es detecta no només el manteniment sinó també la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Feliu. Amb l’augment de la conscienciació ciutadana, el paisatge urbà es torna molt més enriquidor i agradable per als ciutadans.
· El compromís envers la sostenibilitat ja es veu reflectit mitjançant la formulació de noves polítiques ambientals.
· El desenvolupament del projecte ha facilitat el desenvolupament personal i la formació de molts ciutadans en l’àmbit de la sostenibilitat.
· L’augment de la conscienciació social i de la cura per l’ecosistema urbà ha produït la satisfacció personal dels ciutadans, que veuen en el seu entorn immediat un espai molt més agradable.

- A nivell econòmic, l’impacte generat per les actuacions es pot resumir en 8 grans avenços:
· S’està produint una progressiva minimització de l’impacte de l’activitat econòmica en l’entorn, mitjançant l’optimització de la relació entre la quantitat d’energia consumida i els resultats obtinguts. Les activitats econòmiques que es desenvolupen a Sant Feliu, cada dia són més responsables amb la sostenibilitat urbana.
· El desenvolupament de la cultura de la sostenibilitat ha propiciat la creació de nous llocs de treball, associats a formadors, divulgadors, etc.
· Es detecta un augment de la competitivitat de les empreses que aposten per models més sostenibles.
· Es produeix un minimització dels impactes ambientals derivats de l’activitat econòmica, en tant que les empreses que aposten per models més sostenibles integren als seus processos productius accions de prevenció i minimització dels impactes ambientals.
· Es detecta una millora ambiental conseqüència de l’optimització de l’aprofitament dels recursos.
· S’impulsa la producció de productes de proximitat, més respectuosos amb l’entorn.
· S’ha incrementat el nombre d’empreses que aposten per la prevenció de generar residus.
· S’ha incrementat el nombre de ciutadans que aposten per l’autogestió dels residus orgànics amb tots els impactes econòmics que això comporta.

La campanya informativa, que s'estructura en sis eixos pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'avançar plegats en els diferents àmbits. Alhora, vol donar a conèixer les darreres millores impulsades per l'Ajuntament en cada tema:
- “En reciclatge, fem un pas més”: Per potenciar la recollida de matèria orgànica s'han instal·lat contenidors d'orgànica (marró) i de rebuig (gris) independents que substitueixen els bicompartimentats que hi havia fins ara.
- “En espais verds, fem un pas més”: Es potencia la cura i manteniment de més de 200.000 m2 de zones verdes, 6 km de camins forestals i 12.000 arbres. La presència de parterres amb flors i roses augmenta fent honor al sobrenom de "Ciutat de les Roses". A més, s'introdueix el reg per telegestió per estalviar aigua i solucions més ecològiques en el tractament de plagues.
- “En civisme, fem un pas més”: Ser cívic implica ser respectuós amb les persones, els espais públics i el medi ambient.
- Bustiatge. S'ha editat un fullet que es va bustiar a totes les cases amb informació sobre com utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva. També s'informa sobre altres serveis d'interès com la deixalleria municipal o la recollida de mobles i trastos vells.
- Vídeo divulgatiu. A través d'un vídeo animat de 3 minuts s'expliquen les millores dels serveis de neteja viària, recollida de residus i jardineria, així com consells sobre civisme.
- Tríptic informatiu sobre el reciclatge. Es tracta d'un document d'ús pràctic on a través de senzills dibuixos es detallen quines deixalles s'han de dipositar en cadascun dels diferents contenidors de reciclatge.
- Missatges de reforç a peu de carrer. Per reforçar els missatges entre la població, en els espais habilitats a la ciutat, es podran veure diferents cartells.
- Accions als barris. Es van fer accions informatives a diferents punts informatius pels barris per resoldre els dubtes que la ciutadania tingui en reciclatge.
- Ràdio Sant Feliu. Col·laboració quinzenal a la secció de Sostenibilitat dins del programa magazine “El Mirall”.
- Xarxes socials. Es farà una actualització periòdica dels continguts de la nova pàgina de Facebook i del Twitter de l’Oficina de Serveis Ambientals (@OSAntfeliu), de Promoció Econòmica (@promoecosf) i altres xarxes socials de l’Ajuntament.
- Web municipal: als apartats de Notícies, Campanyes Institucionals i de Medi Ambient.
- Butlletíns municipals. Butlletí digital setmanal i Butlletí publicat en paper bimestralment del qual s’imprimeixen 19.000 exemplars.
- On Anem. Agenda impresa que recull mensualment totes les activitats de la ciutat. S'editen 19.000 exemplars que es distribueixen gratuïtament en tots els domicilis i en els principals equipaments municipals.
- Mailing: Difusió de les activitats ambientals a través de llistes de distribució creades a tal efecte.
- Programa d’activitats als parcs i les platges metropolitans i Agenda d'activitats d'Educació per a la Sostenibilitat. Conjuntament amb els ajuntaments i altres entitats s'organitza una variada oferta d'activitats, visites guiades i tallers.

 

 

Participacin del candidato en el proyecto


Table of Contents


Sant Feliu de Llobregat

Provincia. Barcelona

Comunidad. Cataluña

Título. A Sant Feliu, fem un pas més

Categoría. Educación Ambiental

Edición. 13

Responsable. Cristina González Torrents

Cargo.Tècnica de medi ambient i responsable de l’Oficina de Serveis Ambientals

Dirección.C/ Església 3, 08980 - Sant Feliu de Llobregat

Resumen
DESCRIPCIÓNINICIAL

L’any 1998, amb l’elaboració de l’Agenda 21 en el marc de l’auditoria ambiental i del projecte “Sant Feliu, Ciutat en Congrés”, Sant Feliu de Llobregat va iniciar el desenvolupament de mesures vinculades al foment de la sostenibilitat urbana.

Com a part d’aquest procés i arrel d’un treball de diagnosi i propostes entre ciutadania i ajuntament, l’any 2006 Sant Feliu va aprovar el seu Pla d’Acció Ambiental i va néixer l’Oficina de Serveis Ambientals (OSA). El projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, elaborat per l’OSA i iniciat l’any 2009, va identificar la situació inicial, destacant les següents problemàtiques:
- Necessitats de millorar les polítiques ambientals locals que promocionessin la cultura de la sostenibilitat al municipi.
- Necessitat d’establir un canal de comunicació fix entre la corporació local i els agents implicats en la gestió de la sostenibilitat.
- Calia incorporar noves accions dirigides a dinamitzar la participació social.
- Necessitat de potenciar una xarxa amb altres entitats municipals i supramunicipals amb l’objectiu d’establir sinergies en la consecució dels objectius associats a la sostenibilitat urbana.
- Necessitat d’adequar els objectius locals als criteris establerts a nivell supramunicipal. A mode d’exemple, es prenia com a referència els preceptes fixats per la Xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat.

A partir de la definició d’aquest escenari, l’any 2011, amb la redacció del Pla d’Acció Municipal (PAM), s’inicia el procés de desenvolupament dels Programes i Projectes associats al projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, que tenen com a objectiu millorar la situació de partida. El Pla d’Actuació de Mandat defineix l’acció de govern en cinc grans eixos:
1. Participació i transparència, per un govern més proper a la ciutadania
2. Equitat, igualtat d’oportunitats i desenvolupament econòmic
3. Construcció de teixit social i de ciutadania
4. Planejament urbanístic
5. Qualitat de l’espai públic

Tot i que la sostenibilitat i l’educació ambiental està present de manera transversal en tots ells, és en l’últim eix on s’emmarquen la majoria de les actuacions descrites en aquest projecte.OBJETIVOS

El projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, té dos grans objectius, que són:
- Potenciar la posada en marxa i vetllar pel compliment de polítiques municipals que afavoreixin un desenvolupament sostenible de la ciutat.
- Promocionar la cultura de la sostenibilitat entre els diversos sectors de la població de Sant Feliu de Llobregat.

D’aquests dos grans objectius, que es desenvolupen en diversos programes i projectes, se’n desprenen les principals fites a assolir, que són:
- Garantir el desenvolupament de noves accions tant a nivell de planificació com de gestió vinculades a la sostenibilitat.
- Aconseguir una major implicació del teixit social mitjançant accions de dinamització en favor de la sostenibilitat local.
- Millorar la sensibilització de la ciutadania de Sant Feliu i garantir la realització d’accions per promoure la cultura de la sostenibilitat.
- Millorar la sensibilització en les activitats econòmiques de la ciutat i reduir l’impacte de les mateixes.
- Garantir iniciatives d’ambientalització interna a l’Ajuntament per a reduir el seu impacte i donar bon exemple a la ciutadania.
- Aconseguir una gestió integrada amb altres entitats municipals i supramunicipals mitjançant la creació d’una xarxa per la sostenibilitat (AMB, Diputació, Generalitat de Catalunya...), que permeti dur a terme projectes d’interès comú, generar espais de consulta i debat, etc.PROCESO

El projecte “A Sant Feliu, fem un pas més” estableix una estratègia de treball que s’estructura a partir de 4 programes d’actuació que s’associen als 4 grans àmbits que es treballa des del punt de vista de l’Educació Ambiental, i de 8 projectes que desenvolupen aquests programes.

Pel seu caràcter transversal i implícit en la majoria d’actuacions que es duen a terme al municipi, el projecte s’integra i desenvolupa sota les diferents accions que tracta el Pla d’Actuació de Mandat 2011-2015. En aquest sentit, cal ressenyar que la majoria de les accions realitzades s’enquadren dins del 5é gran eix estratègic “Qualitat de l'espai públic”, que tracta aspectes vinculats a “Revisar les concessions de serveis per a la millora i manteniment de l'espai públic” o al “Foment de les polítiques mediambientals i de respecte a l'entorn”.

Pel que fa a l’estratègia fixada per al desenvolupament dels Programes i Projectes, cal destacar que totes les accions que se’n deriven del seu desenvolupament es consensuen i validen conjuntament amb altres entitats municipals i supramunicipals, amb l’objectiu d’establir sinèrgies i d’aprofitar el “know how” disponible.RECURSOS / METODOLOGIA

Per l’acompliment dels objectius plantejats existeixen d’una banda unes tasques ordinàries a dur a terme de manera contínua i, d’altra banda, uns projectes específics, que varien d’any en any.

A continuació s’especifiquen les tasques ordinàries, agrupades segons al col·lectiu al qual s’adrecen (ciutadania, escoles, entitats i associacions i activitats econòmiques) i els diferents projectes desenvolupats durant l’últim any.

PROGRAMES
TREBALL AMB CIUTADANIA
- Punt d’INFORMACIÓ AMBIENTAL (2011-2015). Tasques d’informació relacionades amb la sostenibilitat: atenció telefònica i presencial a particulars i empreses, assessorament i derivacions, tasques de difusió...
- Programa FES COMPOST (2013-2015). Adhesió a la Xarxa de Compostaires Metropolitans (XCM) amb l'objectiu de potenciar la campanya de compostatge domèstic.

TREBALL AMB ESCOLES
- Programa AGENDA 21 ESCOLAR. Es tracta d’un programa dinamitzat per l'Oficina de Serveis Ambientals de l'Ajuntament, que facilita als centres educatius de Sant Feliu la seva aportació a l'Agenda 21 de la ciutat.
· Organització i realització de sessions de formació mensuals amb els mestres dels 13 centres educatius, amb el suport del Centre de Recursos pedagògics Baix Llobregat I, i reconegudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
· Gestió dels recursos educatius en préstec que cedim a les escoles (mesuradors energètics, materials didàctics, cuina i forns solars, etc.)
· Impuls de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) I participació al grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la Sostenibilitat (XPCS).

TREBALL AMB ENTITATS
- Constitució del CONSELL DE MEDI AMBIENT MUNICIPAL. El consell de medi ambient s’ha constituït formalment l’any 2015, amb reunions prèvies des del curs 2013-14. La seva composició és la següent: representants de l’Ajuntament, representants d’institucions i entitats i representants tècnics.
- Gestió del SERVEI DE GOTS REUTILITZABLES. Un servei gratuït que promociona les Festes sostenibles.

TREBALL AMB ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- Organització de la FIRA VERDA (2014-15): La cura del medi ambient, les energies renovables, el compostatge o l'agricultura ecològica són alguns dels temes que es donaran a conèixer a la ciutadania en el marc de la Fira Verda, espai que s'emmarca en la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat que es celebra el segon cap de setmana de maig a la ciutat. A la segona edició del 2015 es van organitzar les següents activitats:
· Mercat de Pagès
· Mostra d’entitats d’economia verda i economia social
· Tallers de promoció de la mobilitat sostenible (promoció de l’ús de la bicicleta i de la bicicleta elèctrica), de foment de l’autocompostage i de prevenció del malbaratament alimentari
- Ambientalització dels itineraris formatius i ocupacionals en els cursos de formació dels plans d’ocupació, PTTs, cases d’oficis, etc.
- MERCAT DE PAGÈS SETMANAL AL PARC DE TORREBLANCA. El Mercat de Pagès respon a la voluntat de mantenir i promoure una agricultura local i de temporada, justa social i ambientalment, i un consum responsable que evita la despesa en envasos i en el combustible que comporten els productes d'importació.
- MAPA DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS. En aquest mapa es mostren bones pràctiques mediambientals que es desenvolupen a Sant Feliu de Llobregat des dels diferents àmbits: la indústria, el comerç, les entitats, les escoles, etc.

PROJECTES
- Projecte MENYS CO2 A SANT FELIU: l'Ajuntament es va adherir l’any 2011 al Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) , transmetent la voluntat de treball per reduir les emissions de CO2 generades des dels equipaments i l'activitat municipal, així com de sensibilitzar la ciutadania per reduir la demanda energètica de la nostra ciutat.
· Formació interna dels treballadors municipals per a afavorir l’estalvi energètic a les dependències municipals: auxiliars d’instal·lacions, equips de neteja dels edificis municipals, mestres dels centres educatius (xerrades als claustres), treballadors de les oficines de l’Ajuntament i Policia Local.
· Desenvolupament del web “Menys CO2 a Sant Feliu”. El web comprèn un recull de recursos educatius existents entorn la temàtica energètica, des dels 3 anys fins a l'edat adulta, adreçat a escoles i entitats. Ha contemplat també l'elaboració d'algun recurs de nova creació, fet pels mateixos mestres de les escoles participants i adaptat a la realitat de Sant Feliu. L'objectiu és la sensibilització entorn el consum energètic i el foment de bones pràctiques locals per mitigar el canvi climàtic.
· Realització d’estudis energètics a 4 centres educatius municipals (2014-15). Estudi dels consums energètics d’il·luminació, climatització i d’aigua calenta sanitària; estudi energètic dels tancaments vidriats de l’edifici amb el suport d’imatges termogràfiques i propostes de millora valorades econòmicament.
· Exposició sobre residus, CO2 i energia (Del 15 al 29 de setembre de 2014). Cartells cedits per l’AMB per a la conscienciació sobre la generació de residus i CO2 i l’estalvi energètic que es va exposar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
- Projecte d’HORTS SOCIALS de Sant Feliu (2014-15): És un projecte impulsat en coordinació entre el departament de Medi Ambient i el de Serveis Socials. Es tracta d’un hort ocupacional d’autoconsum per a persones en risc d’exclusió social que treballen de manera comunitària.
- Projecte d’HORTS URBANS de Sant Feliu (2014-15): Amb la posada en marxa dels horts l'Ajuntament vol contribuir a la recuperació de l'agricultura i sensibilitzar la ciutadania sobre els valors de la terra i el medi ambient.
- Campanya FOMENT d’ORGÀNICA per a ciutadania i grans productors (2014-15)
· Substitució dels contenidors bicompartimentats per contenidors segregats.
· Punts informatius als barris: repartiment de cubells i compost
· 2 visites a cada gran productor (bars i restaurants, fruiteries i peixateries, mercats, centres educatius i residències) per explicar com es fa la separació i lliurar un contenidor amb rodes.
- Organització de la 5a TROCAMBA (Trobada Comitès Ambientals d’Alumnes de Sant Feliu) (2011-2015): És un espai de trobada d'alumnes de primària i secundària dels 13 centres de la ciutat que treballen a favor de la sostenibilitat. La trobada es va estructurar en tres parts. Una d'intercanvi d'experiències de sostenibilitat a l'escola i una de més temàtica en què els alumnes van fer tallers d'alimentació sostenible i agroecologia, d'ornitologia al riu Llobregat i de titelles.
- Participació al projecte europeu TINGUEM CURA DEL PLANETA (2014-15): Col·laboració en l’organització de la 2a Conferencia Estatal (Barcelona, novembre de 2014) i de la 2a Conferència Europea (Brussel·les, maig de 2015) acollint joves delegats de 15 països europeus. Les Conferències són un procés educatiu que busca el compromís i la responsabilitat dels joves d’entre 13 i 16 anys per superar la crisi social i ambiental que pateix el nostre planeta. També es va desenvolupar la formació dels facilitadors que van dinamitzar els joves durant les conferències.
- Organització de les SETMANES TEMÀTIQUES (2011-15)
· SETMANA DE L’ENERGIA SOSTENIBLE 2015. Del 15 al 19 de juny. Coordinació amb la Diputació de Barcelona i organització dels actes de la setmana, en col·laboració amb les entitats d’educació en el lleure i entitats naturalistes de la ciutat.
· SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE i SEGURA 2014. Del 22 al 29 de setembre. Organització de la 11a Passejada amb bicicleta comarcal i d’una campanya de promoció del bus urbà entre d’altres esdeveniments i actuacions.
· SETMANA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2014. Del 22 al 30 de novembre. L'objectiu és dur a terme, durant una setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. L'Ajuntament ha potenciat el desenvolupament d'activitats en el marc de la Setmana de la Prevenció de Residus amb activitats com ara el Mercat d'intercanvi d'objectes, tallers de compostatge, d'elaboració de sabó amb oli usat i activitats per aprendre a personalitzar i reparar les bicicletes. Les escoles hi participen realitzant accions específiques de reducció de residus, com mercats de segona mà, reducció dels embolcalls dels esmorzars, decàlegs amb consells per reduir els residus. Organització dels mercats d’intercanvi i de segona mà i solidari.
- Projecte ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PARC DEL ROSERAR (2014-15): Inauguració del nou mòdul i col·locació de rètols amb informació sobre botànica, biodiversitat... i organització d’activitats i tallers familiars i escolars a l’Aula del Roserar.
- Projecte JUGATECA AMBIENTAL al PARC DE TORREBLANCA (2014-15): Hi ha un taller diferent cada diumenge, una ludoteca amb jocs diversos i un servei de préstec de material per a descobrir la natura del parc d’una manera divertida. Es fa en col·laboració amb l’AMB, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Sant Just Desvern i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.RESULTADOS

Totes les actuacions previstes en el projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, tant a nivell de programes (8 programes) com pel que fa als diferents projectes (8 projectes), s’han executat, donant compliment amb el que s’establia al PAM 2011 – 2015. Cal incidir però en que alguns d’aquests programes i projectes es van renovant donada la seva transcendència, i per tant es preveu que es puguin continuar executant.

Detallant l’abast dels resultats obtinguts, es destaca que totes les accions han tingut una gran acollida. Algunes dades a destacar serien:
- Ells 160 participants al program Fem Compost, que indica un interès incipient sobre aquesta matèria.
- Els 390 participants als tallers de sostenibilitat de la Fira Verda, celebrada al maig de 2015.

Tal i com s’ha fet esment amb anterioritat, la totalitat de les accions que desenvolupa el Projecte “A Sant Feliu, fem un pas més”, i que queden recollides en el PAM 2011 – 2015, a dia d’avui ja han estat executades. Tanmateix, la voluntat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és continuar treballant en la línia de fomentar la sostenibilitat i, en particular, l’educació ambiental.

És per això, que a la següent taula es relacionen totes les accions amb la tendència objectiu esperada, on s’estableixen dos nivells de prioritat:
- Accions que cal continuar potenciant per millorar els resultats obtinguts, en tant que es consideren cabdals pel que fa a la sostenibilitat urbana.
- Accions que cal mantenir, donat que o bé són actuacions menys importants o bé es considera que els llindars assumits ja són prou importants.

El projecte A Sant Feliu, fem un pas més, ha tingut uns resultats força satisfactoris, l’impacte dels quals ha estat molt positiu tant pel que fa a nivell social com a econòmic. En aquest sentit, si bé no es disposa de dades quantitatives per avaluar aquest impacte, s’ha realitzat una anàlisi quantitativa, destacant que:
- A nivell social, l’impacte generat per les actuacions es pot resumir en 6 grans avenços:
· S’està produint un canvi de mentalitat en la societat, amb l’assoliment de nous valors vinculats a la utilització racional dels recursos naturals.
· Es produeixen canvis en la relació entre les persones i l’entorn, amb un ús d’aquest més sostenible, evitant generar impactes negatius sobre l’ecosistema urbà.
· Es detecta no només el manteniment sinó també la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Feliu. Amb l’augment de la conscienciació ciutadana, el paisatge urbà es torna molt més enriquidor i agradable per als ciutadans.
· El compromís envers la sostenibilitat ja es veu reflectit mitjançant la formulació de noves polítiques ambientals.
· El desenvolupament del projecte ha facilitat el desenvolupament personal i la formació de molts ciutadans en l’àmbit de la sostenibilitat.
· L’augment de la conscienciació social i de la cura per l’ecosistema urbà ha produït la satisfacció personal dels ciutadans, que veuen en el seu entorn immediat un espai molt més agradable.

- A nivell econòmic, l’impacte generat per les actuacions es pot resumir en 8 grans avenços:
· S’està produint una progressiva minimització de l’impacte de l’activitat econòmica en l’entorn, mitjançant l’optimització de la relació entre la quantitat d’energia consumida i els resultats obtinguts. Les activitats econòmiques que es desenvolupen a Sant Feliu, cada dia són més responsables amb la sostenibilitat urbana.
· El desenvolupament de la cultura de la sostenibilitat ha propiciat la creació de nous llocs de treball, associats a formadors, divulgadors, etc.
· Es detecta un augment de la competitivitat de les empreses que aposten per models més sostenibles.
· Es produeix un minimització dels impactes ambientals derivats de l’activitat econòmica, en tant que les empreses que aposten per models més sostenibles integren als seus processos productius accions de prevenció i minimització dels impactes ambientals.
· Es detecta una millora ambiental conseqüència de l’optimització de l’aprofitament dels recursos.
· S’impulsa la producció de productes de proximitat, més respectuosos amb l’entorn.
· S’ha incrementat el nombre d’empreses que aposten per la prevenció de generar residus.
· S’ha incrementat el nombre de ciutadans que aposten per l’autogestió dels residus orgànics amb tots els impactes econòmics que això comporta.

La campanya informativa, que s'estructura en sis eixos pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'avançar plegats en els diferents àmbits. Alhora, vol donar a conèixer les darreres millores impulsades per l'Ajuntament en cada tema:
- “En reciclatge, fem un pas més”: Per potenciar la recollida de matèria orgànica s'han instal·lat contenidors d'orgànica (marró) i de rebuig (gris) independents que substitueixen els bicompartimentats que hi havia fins ara.
- “En espais verds, fem un pas més”: Es potencia la cura i manteniment de més de 200.000 m2 de zones verdes, 6 km de camins forestals i 12.000 arbres. La presència de parterres amb flors i roses augmenta fent honor al sobrenom de "Ciutat de les Roses". A més, s'introdueix el reg per telegestió per estalviar aigua i solucions més ecològiques en el tractament de plagues.
- “En civisme, fem un pas més”: Ser cívic implica ser respectuós amb les persones, els espais públics i el medi ambient.
- Bustiatge. S'ha editat un fullet que es va bustiar a totes les cases amb informació sobre com utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva. També s'informa sobre altres serveis d'interès com la deixalleria municipal o la recollida de mobles i trastos vells.
- Vídeo divulgatiu. A través d'un vídeo animat de 3 minuts s'expliquen les millores dels serveis de neteja viària, recollida de residus i jardineria, així com consells sobre civisme.
- Tríptic informatiu sobre el reciclatge. Es tracta d'un document d'ús pràctic on a través de senzills dibuixos es detallen quines deixalles s'han de dipositar en cadascun dels diferents contenidors de reciclatge.
- Missatges de reforç a peu de carrer. Per reforçar els missatges entre la població, en els espais habilitats a la ciutat, es podran veure diferents cartells.
- Accions als barris. Es van fer accions informatives a diferents punts informatius pels barris per resoldre els dubtes que la ciutadania tingui en reciclatge.
- Ràdio Sant Feliu. Col·laboració quinzenal a la secció de Sostenibilitat dins del programa magazine “El Mirall”.
- Xarxes socials. Es farà una actualització periòdica dels continguts de la nova pàgina de Facebook i del Twitter de l’Oficina de Serveis Ambientals (@OSAntfeliu), de Promoció Econòmica (@promoecosf) i altres xarxes socials de l’Ajuntament.
- Web municipal: als apartats de Notícies, Campanyes Institucionals i de Medi Ambient.
- Butlletíns municipals. Butlletí digital setmanal i Butlletí publicat en paper bimestralment del qual s’imprimeixen 19.000 exemplars.
- On Anem. Agenda impresa que recull mensualment totes les activitats de la ciutat. S'editen 19.000 exemplars que es distribueixen gratuïtament en tots els domicilis i en els principals equipaments municipals.
- Mailing: Difusió de les activitats ambientals a través de llistes de distribució creades a tal efecte.
- Programa d’activitats als parcs i les platges metropolitans i Agenda d'activitats d'Educació per a la Sostenibilitat. Conjuntament amb els ajuntaments i altres entitats s'organitza una variada oferta d'activitats, visites guiades i tallers.


 


PARTICIPACIN DEL CANDIDATO EN EL PROYECTO