3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Alcalá de Henares (Madrid)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 
Després d'una enquesta sobre diferents aspectes ambientals del municipi es va possar en marxa una campanya d'informació i concienciació sobre temes ambientals. Va destacar que la gestió de residus era un dels problemes que els ciutadans els preocupaba i degut a que el pressupost per a la gestió de residus ocupa un porcentatge molt important del pressupost municipal, es va decidie actuar sobre ell.