4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Alicante
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
VALORACIÓ DE LES DIFERENTS ACTUACIONS EN AQUEST ÀMBIT
- Abastiment d'aigua
- Pla d'aprofitament d'aigues subterrànies per a reg i neteja.
- Pla d'emergències en temps de sequera.
- Abocaments
- Implantació d'un nou sistema de control d'abocaments a la xarxa municipal del clavagueram.
- Sanejament
- Projecte d'un sistema de gestió integral i en temps real del medi hídric per a la protecció de la qualitat de les aigues litorals.
- Sistema de control hidrológic per a la prevenció d'inundacions.
- Depuració
- Pla director de reutilització d'aigues depurades per a reg amb l'objectiu de crear condicions óptimes pel màxim aprofitament dels caudals d'aigua tractada a les instal·lacions de depuració pel reg de zones verdes del municipi.