6a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Alicante
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 
El principal objectiu del projecte és optimitzar la gestió i l'aprofitament dels residus, minimitzant la repercussió desfavorable de la gestió dels mateixos en el medi ambient i aconseguir la implicació dels ciutadans en la valoració ambiental del municipi.

Al premi es va presentar un pla compost de dos apartats principals que són:
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS
(Residus Sòlids Urbans i Residus de Construcció i Demolició)
Aprofitament material dels residus mitjançant el reciclatge i compostatge, aprofitament energètic dels residus mitjançant la biometanització, reutilització del compost a les zones verdes del municipi d'Alacant.

Obtenció de materials aptes per a la construcció a partir de materials inerts inclosos als Residus de Construcció i Demolició.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
Implicació de la ciutadania en la valoració ambiental de la ciutat introduint nous hàbits de comportament, conscienciant sobre la importància d'una conducta ecològica per al bé de la col·lectivitat i la consecució del cicle integral dels residus.

El jurat ha valorat molt positivament l'alt nivell del projecte presentat, així com la dificultat de la seva implantació donat l'important volum de població flotant de la ciutat.