13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Benaguasil
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
L'ajuntament ha impulsat una gestió més sostenible de l'aigua de les aigües pluvials, gràcies als sistemes de Drenatge Sostenible (SUDS). Amb l'objectiu de millorar el cicle d'aigua urbà, ha reduït els cabals d'aigua de pluja que van a la xarxa de clavegueram, reduint costos i consums energètics. Ha aconseguit igualment reduir el consum d'aigua potable, amb l'aprofitament de l'aigua de pluja per a usos com el reg.