13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Benidorm
Finalista a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
L'ajuntament ha desenvolupat un sistema de cicle integral de l'aigua, renovant i ampliant l'estació de tractament d'aigua potable i subministrar aigua en quantitat i qualitat a la població. Ha remodelat i ampliat el tractament de cabals i millorat la infraestructura hidràulica de la xarxa d'aigua potable amb noves xarxes i substitució d'antigues. Reutilització del 30% de l'aigua tractada per a reg.