6a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Mancomunidad Sureste Gran Canaria
Premi a la ciutat més sostenible
en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
L'actuació ha consistit en el disseny i construcció d'un "sistema integral aigua-energia-agricultura" basat en l'ús d'una tecnologia d'alt nivell. S'ha instal·lat una planta dessaladora de disseny avançat, una estació depuradora d'aigües residuals i tractament terciari que resol la demanda d'aigua per a consum agrícola i la gestió conjunta de les xarxes d'abastament i sanejament comarcals, promovent el màxim estalvi d'aigua a tots els nivells. Així mateix s'ha previst com a objectiu fonamental la minimització de pèrdues durant la distribució.

Aquesta actuació es complementa amb campanyes de conscienciació ciutadana per a l'estalvi d'aigua i la distribució de dispositius d'estalvi domèstics i la implantació de tarifes que penalitza el consum abusiu i promou l'estalvi.

És a dir s'ha treballat en el cicle integral de l'aigua.