4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Canet de Mar (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 
SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS "PORTA A PORTA"
Algunes dades a destacar des de l'implantació del sistema:
S'ha passat d'una recollida selectiva del 13% a l'any 2004 a més del 60% després de l'implantació al maig de 2005 (periode maig-desembre) de la nova forma de gestió.
- També s'han reduït en un 63% els residus que es gestionan mitjançant l'incineradora, passant de 4.150 tones al 2004 a 1.550 al 2005.
- El nou sistema ha supossat una forta modificació en el contracte amb l'empresa concessionària de la recollida de residus municipals, amb un fort aument de la despessa, que s'ha vist compensat per l'increment en el retorn dels cànons de recollida selectiva i la baixada de costos de tractament de la fracció resta.

Per a poder portar a terme aquesta iniciativa, Canet de Mar va crear l'Oficina d'Informació porta a porta, on es reparteixen materials divulgatius, s'informa als ciutadans i es coordina la campanya d'informació realitzada per educadors ambientals.