9a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Cartagena
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 
El casc antic de la ciutat de Cartagena presentava diversos problemes ambientals i socioeconòmics com alts nivells de contaminació de l'aire, elevat nivell del soroll i escassetat d'espais per a vianants i ciclistes. Com a conseqüència de tot això es va produir la degradació socioeconòmica i del paisatge urbà, la creació de barris marginals i la inseguretat ciutadana.

L'ajuntament Cartagena es va proposar revitalitzar el casc antic mitjançant la transformació d'aquest en un espai amable i sostenible millorant la qualitat de vida dels ciutadans. Per això es va establir un model de mobilitat on prevalia el vianant, la bicicleta i el transport públic, es van reduir els nivells de soroll, es va augmentar la qualitat de l'aire, del paisatge urbà, es va millorar la neteja, es va estimular la creació de negocis i es va incrementar la població resident al casc antic.

El projecte ha combinat la creació de carrers de vianants amb altres d'ús compartit per a vianants i vehicles formant un eix de vianants que connecta els barris centrals amb el port. Com actuacions complementàries s'ha creat un carril bici amb aparcament, préstecs automàtics de bicicletes públiques, reorganització del transport públic i privat, il · luminació ecoeficient, ornamentació urbana ...


L'Ajuntament de Cartagena ha comptat amb la col · laboració de tots els agents socioeconòmics locals del municipi vinculats amb l'àrea: Federació d'AAVV, Federació de Petits i Mitjans Comerciants de Cartagena i associacions de mobilitat ciclista i de minusvàlids. D'altra banda, també s'ha comptat amb la col · laboració de l'Administració estatal. Per donar a conèixer el projecte a la ciutadania s'ha dut a terme una estratègia de comunicació integral mitjançant presentacions, constant presència dels mitjans locals de comunicació, rodes de premsa i amb l'organització d'unes Jornades sobre Mobilitat Sostenible.

Mitjançant el projecte "Cartagena antiga, ciutat sostenible" s'ha aconseguit aconseguir un important impacte social, econòmic, cultural i polític: s'ha renovar el casc antic incrementant la presència de persones i demanda d'habitatges, s'ha produït un increment dels ingressos registrats dels negocis de la zona, s'ha recuperat part del patrimoni cultural i s'ha contribuït a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.