2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Castellbisbal (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Ha possat en pràctica un sistema de gestió integral de residus ajustat al seu territori. Així com les campanyes per incentivar el foment de la recollida selectiva en el municipi.