1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
ORDENANÇA MUNICIPAL QUE REGULA L'ESTALVI D'AIGUA DE FORMA INTEGRAL
Aquesta Ordenança s'ha combinat amb altres accions, ja finalitzades o en elaboració, com facilitar subvencions per a l'instalació de sistemes de reutilització d'aigues grises, l'estalvi d'aigua en el reg de zones verdes i l'implementació d'un procés de control de calitat de les aigues superficials i de regeneració de les vores de torrents. S'ha contat amb la colaboració de ONG’s per a la difussió de la política adoptada per l'Ajuntament i s'ha buscat l'implicació de la població en els processos de reducció del consum, amb la entrega a domicili de sistemes d'estalvi d'aigua.