6a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Donostia
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

La candidatura de Donostia té molts punts sobre els quals s'ha actuat, però tots han estat guiats per la participació ciutadana a la presa de decisions, com a metodologia de feina que dinamitza la comunicació i escurça distàncies entre l'Ajuntament i la ciutadania.

Algunes de les àrees principals en les quals s'ha actuat i s'està actuant:
Lluita contra el canvi climàtic
Com a objectiu general, a termini molt llarg, es planteja que San Sebastián sigui una ciutat amb "emissió neutra de carboni".

Mobilitat sostenible
Donostia compta amb una important xarxa de bidegorris o vies ciclistes, un Observatori de la Bicicleta, un registre de bicicletes, una innovadora ordenança de circulació de vianants i ciclistes i diversos programes de sensibilització com el Camí Escolar que promou que els nens i nenes vagin a l'escola a peu de forma autònoma per una ruta segura i la Setmana europea de la mobilitat.

Energies renovables
El plantejament estratègic es basa en un conjunt d'objectius estratègics, iniciatives i línies d'actuació de gran abast.

Accions de prevenció de residus
- Utilització de bolquers reciclables: el 2005 es va iniciar una experiència pilot d'ús de bolquers reutilitzables en un centre infantil del municipi.
- Festes sostenibles: per evitar la ingent generació de residus (vasos d'usar i tirar) en festes en el municipi.
- Reducció d'envasos de begudes en hoteleria
- Banderoles informatives reciclades (conveni amb una ONG)
- Foment dels mercats de segona mà, intercanvi de joguines, foment del compostatge, compra verda a les oficines, preservació de la biodiversitat, etc.

El jurat ha valorat la inèrcia que porta el municipi des de fa molt temps, així com la magnitud de les actuacions i els resultats aconseguits i la innovació introduïda en alguns aspectes.