1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de L’Eliana (Valencia)
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

PROCESSOS D'IMPLANTACIÓ DE L'AGENDA 21 LOCAL
Es valora, especialment, en la seva implantació l'amplia base social i d'intercanvi d'informació entre els ciutadans i l'Ajuntament: amb diferents activitats encaminades a informar, sensibilitzar i rebre les aportacions dels ciutadans. Es el cas de la creació de la “Plataforma L’Eliana Cívica” que treballa en la millora de la calitat de vida dels habItants i colabora en les estratègies de sostenibilitat iniciades per l'Ajuntament. També s'ha creat el “Consejo de los Niños” mitjançant el qual ells són qui aportan informació sobre la seva visió de la ciutat i del que en ella s'està fent.