2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Entitat Metropolitana de Medi Ambient (Barcelona)
Accésit
a la ciutat més sostenible al projecte realitzat per ens locals supramunicipals

 
Pel projecte per l'aprofitament del metanol per a la generació d'energía elèctrica a gran escala. La tecnología desenvolupada inclou tots els processos de la "cadena de producció", des de la recollida del metanol fins a la distribució de l'energía eléctrica mitjançant sistemes que permeten el menor impacte ambiental possible.