1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Granada
Menció especial a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

ESTAT DE L'IMPLANTACIÓ DE L'AGENDA 21 LOCAL
Es la candidatura amb un procés d'implantació de la A21L més avançat entre les candidatures presentades, disposa del Pla d'Acció ja aprobat i s'ha començat la seva aplicació. Té destinat un pressupost concret per a cada una de les seves accions, cosa totalment necessaria per a que es puguin anar realitzant aquestes. En aquesta implantació s'ha utilitzat una metodología, diferent a la habitual, en la que grups de experts propossen les actuacions, aquestes s'expossen a informació pública (en aquest punt els ciutadans realitzan les aportacions que creuen oportunes) i s'afageixen les sugerències al document final per a la seva aprobació definitiva, i posterior realització. Cal destacar el procés participatiu en una gran ciutat, en la que es difícil aconsseguir una participació important i que aquesta estigui integrada en la política general.