4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la mobilitat, la contaminació acústica i la contaminació atmosférica

 
PLA DIRECTOR DE MOVILITAT SOSTENIBLE.
El pla s'estructura en tres eixos esencials:
1 Reestructuració de la xarxa viaria de la ciutat.
S'estableix una nova jerarquització de la xarxa viària mitjançant la clasificació dels carrers en tres nivells, seguint criteris de funcionalitat i de coherència morfogeomètrica.
2 Projecte d'aparcaments subterrànis municipals.
El pla director suposa la reducció dels cotxes aparcats en els carrers en un 45% el que comportarà un augment de l'espai a les voreres i millores a la circulació del trànsit. Actuacions de millora del transport públic.
3 Lligades a les actuacions de la Autoridad Metropolitana del Transporte i a la millora i ampliació de les línies d'autobusos (s'han introduit noves línies).