8a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Diputació Jaén
Premi a la ciutat més sostenible en
la gestió del canvi climàtic

 
Cal destacar la gran quantitat d'accions realitzades per aquesta Diputació Provincial i l'alt nombre de municipis que ha aconseguit implicar-hi. A més, es tracta d'actuacions amb continuïtat en el temps i amb un pla determinat que està permetent aconseguir diversos objectius, especialment en l'àmbit de la implantació de les energies renovables buscant aproximar tant com sigui possible a l'autosuficiència energètica de la província.

Així mateix destaca la transversalitat i globalitat de les accions realitzades entre les quals es destaquen:
  Elaboració de plans d'optimització
  Aquests Plans contemplen la identificació de la situació energètica actual d'un municipi, l'anàlisi d'alternatives de millora aplicables i la definició d'un pla d'actuacions futures.
  Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS)
  Conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic) dins d'un poble o una ciutat.
  Pla de transport a la feina
  Consisteix a elaborar un conjunt de mesures més sostenibles en el desplaçament a centres on es realitzi una activitat laboral intensa, particularment a acabar amb l'ús ineficient del vehicle privat de treballadors, proveïdors, clients i visitants. Amb això es tracta de reduir els impactes negatius d'aquests desplaçaments mitjançant canvis en el comportament de les persones. L'únic projecte d'aquestes característiques que s'ha desenvolupat a Jaén ha estat en el Complex sociosanitari de la ciutat de Jaén zona on accedeixen cada dia més de 2.000 persones.
  Instal · lacions solars fotovoltaiques
  IInstal · lacions fotovoltaiques connectades a xarxa, de titularitat municipal impulsades pels ajuntaments, en col · laboració amb les Associacions de Desenvolupament Rural.
  Energia solar tèrmica
  Línia de finançament per fomentar la instal · lació de sistemes solars tèrmics en poliesportius de titularitat municipal, mitjançant la qual els ajuntaments poden veure sufragat fins al 40 per 100 del cost de la instal · lació.
  Recuperació de minicentrals hidràuliques
  D'acord amb un estudi de recuperació de minicentrals hidràuliques realitzat per la Universitat de Jaén, s'han centrat els esforços a recuperar un grup de cinc centrals.
  Promoció de la biomassa
  La Diputació Provincial de Jaén ha posat en marxa un Programa de substitució de calderes de gasoil C per biomassa en centres d'educació infantil i primària de la província de Jaén en col · laboració amb l'empresa Infraestructures i Serveis Educatius (ISE) de la Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia.
  Avaluació del recurs eòlic
  En vuit punts com "ambientalment viables per a la instal · lació d'un parc eòlic" s'han instal · lat torres de mesurament meteorològica que permetin conèixer el potencial eòlic existent en les zones objecte d'estudi.