7a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Murcia
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

Ha estat concedit a la ciutat de Múrcia, que compta amb cinc Comissions Delegades en diferents matèries, entre elles la Comissió Delegada de Medi Ambient, Sostenibilitat i Ordenació Territorial, amb competències en les àrees d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Qualitat Urbana, Infraestructures i Serveis Comunitaris, Circulació, Neteja Viària i Recollida de Residus, i Transports. Múrcia ha participat activament en nombrosos projectes que contribueixen a la conservació del mediambient: el Programa Terra per a l'estudi del desenvolupament sostenible aplicat al planejament urbanístic; l'increment del patrimoni forestal municipal; l'aplicació de bones pràctiques ambientals en esdeveniments i instal·lacions esportives; l'aprovació de mesures de protecció de la biodiversitat incloses en el Pla General d'Ordenació Urbana de Múrcia; la implantació de la recollida selectiva; l'estalvi i la gestió eficient de l'aigua; la depuració del 100% de l'aigua residual recollida a la xarxa de clavegueram; la recuperació ambiental del riu Segura al seu pas per la ciutat de Múrcia; les instal·lacions energètiques solars municipals; les subvencions per a instal·lacions domèstiques d'energies renovables i eficiència energètica; el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Múrcia; i la implantació de tramvia.