13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Mutxamel
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 
Gràcies al "Pla d'acció local per a la sostenibilitat" que inclou actuacions concretes en els àmbits del medi ambient, la participació, l'urbanisme, la mobilitat, etc. Aquestes actuacions es van establir mitjançant un procés de participació en el qual es van marcar les línies estratègiques com: gestió de la sostenibilitat, béns naturals, consum responsable, disseny urbanístic, millora de la mobilitat o economia local sostenibles, entre d'altres.