8a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Palencia
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 
Realització de múltiples activitats al voltant del medi ambient al municipi al llarg dels anys seguint un complet pla d'actuació que es presenta de forma explícita. El conjunt d'activitats és el que dóna valor a la candidatura així s'ha actuat en:
  Mobilitat sostenible
 

S'ha produït una sensibilització de la població cap al transport amb bicicleta, així com s'ha aconseguit l'acceptació dels carrils bici per la majoria de la població.

Peatonalització del centre de la ciutat, que ha permès als comerciants associar al voltant de la idea d'un gran Centre Comercial obert que s'anomena PALENCIA OBERTA.

  Eficiència energètica enllumenat i il · luminació de edificis públics
  Millora en el manteniment de les lluminàries públiques, canvis de sistemes d'il · luminació cap a altres més eficients i millores en el control de les hores d'il · luminació
  Promoció de les energies renovables
 

Instal · lació d'energia tèrmica en les instal · lacions municipals amb gran consum d'aigua calenta, així com de panells solars fotovoltaics en altres instal · lacions municipals a manera de demostració.

 

Conservació dels recursos naturals

 

Encara que els efectes dels tractaments silvícoles són a llarg termini, es permet assegurar la supervivència d'un Muntanya Sota dominat en el passat per la tala a arreu, i al creixement d'arrel, permetent que la tija més gran pugui créixer, fer llavor i produir-se la renovació evolutiva del roure i l'alzina en una muntanya típicament Mediterrani.

 

Cicle integral de l'aigua

 

Gràcies a l'ampliació de la potabilitzadora, amb la inclusió d'uns filtres de carbó actiu es van millorar les característiques organolèptiques de les aigües de consum humà, que suposa un gran impacte social.

Així mateix amb l'ampliació de la depuradora i amb el bombament de les aigües residuals del marge dret a la depuradora s'ha aconseguit millorar la qualitat de les aigües del riu Carrión aigües sota la ciutat, cosa que ha tingut un impacte positiu en la fauna existent.

L'impacte de les campanyes de conscienciació sobre el consum de l'aigua ha suposat un gran impacte en la població, produint-se una reducció del consum per abonat.

S'ha actuat també en altres àmbits com la PROMOCIÓ DE LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RESIDUS o la CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.