9a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Mancomunitat de Peñaranda
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 
La Mancomunitat de Municipis de la Comarca de Peñaranda no gaudia d'una gestió de residus integral i sostenible: no tenia separació de residus prèvia i comptava amb un únic punt net existent per als 11 municipis de la Mancomunitat. La gran producció de residus urbans i la baixa taxa de reciclatge en no disposar de mitjans per organitzar la recollida selectiva arribar a constituir un gran problema per a aquests municipis.

Després d'estudiar el problema es van elaborar campanyes d'informació, un circuit de tallers i diverses activitats amb l'objectiu de sensibilitzar la població en matèria ambiental i de residus: tallers de reutilització, campanyes en centres educatius, implantació de contenidors per a la recollida selectiva, recollida d'aparells elèctrics i electrònics, campanyes de recollida d'oli mineral. Totes aquestes activitats han estat desenvolupades per la Mancomunitat de Municipis de la Comarca de Peñaranda, els ajuntaments dels 11 municipis de la Mancomunitat i la col · laboració de la Diputació de Salamanca.

S'han establert com a indicadors les dades de quantitat de residus recollits. En aquest cas s'ha aconseguit reduir la producció de residus en un 5% i s'han gestionat correctament gairebé 20.000 litres d'oli mineral i gran quantitat dels cartutxos de tòner, oli domèstic i aparells elèctrics. Pel que fa a la recollida selectiva el vidre és el material que més ha augmentat la seva reciclatge amb una taxa del 42%.

L'impacte del projecte "Implica't amb el planeta" s'ha centrat en: reduir la quantitat de residus domèstics generats, fomentar una major implicació ciutadana en aspectes ambientals i reduir els costos de gestió dels mateixos.

Les accions de comunicació i difusió s'han fet a través dels mitjans provincials, comarcals i locals i pàgines web.