5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de El Prat de Llobregat (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible
en l'àmbit de la gestió del cicle de l'aigua

 
Als domicilis es va realitzar una campanya en la qual afegit a la factura de l'aigua, es van inserir uns fullets explicatius de les zones de la casa on més aigua es gasta amb consells per reduir-los.

La campanya domèstica es va centrar en la demostració de tecnologies d'estalvi al vàter (dobli pulsador) ja que representa el major consum domèstic (30%) En aquesta campanya (visita de l'aigua) de dues fases iniciada el maig, es van instal·lar un total de 98 sistemes de doble botó en 99 visites realitzades (per a l'any 2007 hi ha concertades fins al moment, 189 visites).

Altres accions es van realitzar als professionals que treballen al sector de l'aigua per informar-los sobre les diferents tecnologies estalviadores existents i altres de dirigides específicament a consumidors singulars.

L'estalvi s'intenta estructurar en tres nivells: primer, posar en valor aigües no utilitzades fins al moment (per exemple, aigües de l'aqüífer superficial o reutilitzades); segon, mantenir l'explotació local de l'aqüífer profund malgrat els criteris més exigents marcats per les noves normatives europees vigents, reduint el seu contingut mineral amb nous processos de tractament i permetent alliberar recursos tradicionals exteriors (aigües embassades) i finalment, millorar la gestió tècnica de l'abastament per ajustar extraccions i consums.

Les línies de feina d'aquest Pla se sostenen en:
- la utilització d'aigua grisa en lloc de potable on sigui possible (baldeo de carrers),
- en la millora de la qualitat mineral de les aigües procedents de l'aqüífer profund mitjançant plantes d'osmosi inversa i la construcció de torres d'aireig (stripping) als pous de captació: mitjançant una tecnologia d'intercanvi físic que aconsegueixi eliminar possibles composts volàtils de l'aigua,
- en la millora de la gestió tècnica de la demanda per ajustar la producció (per exemple, substitució de l'actual sistema de telegestió per un més modern que permetrà millorar el subministrament i la detecció de fugues),
- i en el desenvolupament d'una potent campanya de comunicació i sensibilització ciutadana per fomentar l'estalvi. L'objectiu primordial de la campanya El Prat, terra d'aigua és fomentar l'ús racional i sostenible de l'aigua a tota la ciutat del Prat. Per a això la campanya es fonamenta en els següents criteris: actuar sobre tots els elements de la ciutat que conformen la cultura malgastadora de l'aigua, involucrar els diferents agents vinculats al consum d'aquest recurs natural, donar a conèixer entre els usuaris de l'aigua les tecnologies que permeten un estalvi durador i sense pèrdua de confort i plantejar un repte col·lectiu d'estalvi real d'aigua.