7a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Rubí
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 

Ha obtingut el premi pel seu model de gestió de residus municipals de 5 fraccions. Aquest model ha estat establert en un breu període de temps en substitució de l'anomenat Residu Mínim, que comportava certs problemes de comprensió en la ciutadania. El procés de canvi es va desenvolupar amb la intenció de donar tota la informació possible als ciutadans i va comportar moltes modificacions en els serveis de residus: la substitució de campanyes de vidre i de paper per contenidors de càrrega lateral, la ubicació de nous contenidors d'envasos, el reforç de la recollida selectiva dels residus especials amb un nou Punt Net mòbil i els minipunts nets al carrer. Així mateix, la ciutat ha promogut la realització de múltiples campanyes educatives per fomentar la comprensió del canvi de gestió de residus i la participació ciutadana en aquests serveis. Aquesta estratègia ha resultat en una disminució d'un 6% dels residus amb destinació a l'abocador, una recuperació de residus global del 29,8% i una reducció de la generació de residus, passant dels 1,35 kg/hab/dia en el 2007 a 1,3 kg/hab/dia en el 2008.