5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sabadell (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de l'eficiència energètica

 
Pla d'acció. Identifica les estratègies prioritàries que permeten efectuar una planificació estratègica de l'energia a la ciutat través de:

• Pla de promoció de les energies renovables
- Ordenança solar. Per regular la incorporació de sistemes de captació solar tèrmica. En els dos primers anys s'han tramitat llicències corresponents a 873 nous habitatges que ja incorporen instal·lacions solars.
- Ajuts municipals. Bonificacions de l'impost d'obres des de l'any 2000 s'han realitzat un total de 35 bonificacions. Bonificacions de l'IBI, des de l'any 2006 s'han concedit bonificacions a un total de 70 habitatges.
- Projectes tècnics i estudis de viabilitat de mesures innovadores. S'han promogut diversos estudis per avaluar la viabilitat de la instal·lació de plaques solars en indústries, impacte paisatgístic dels sistemes de captació solar, identificació de nous sistemes de finançament per a inversions en eficiència energètica, etc.

• Pla d'eficiència i estalvi energètic en equipaments municipals (PE3)
- Establiment de les bases per definir la política energètica municipal.
- Definir les línies d'actuació prioritàries a desenvolupar en el futur, especialment en matèria d'inversions en estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.


• Programa de formació
- Formació a professionals. Realització de cursos de formació ocupacional i de reciclatge a professionals en tecnologies d'energia de fonts renovables. Mostra de fonts d'energia renovables i de tecnologies d'eficiència energètica.
- Activitats d'educació ambiental - En l'àmbit escolar.
L'edifici de Can Marcel és el més gran de titularitat pública i acull nombroses dependències municipals. El projecte ha consistit en la rehabilitació d'un edifici de primers del segle XX que incorpori un protocol de mesures d'eficiència energètica econòmicament i tècnicament viables i un sistema de gestió i control del consum.