10a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Santander
Premi a la ciutat més sostenible en
la gestió de la mobilitat-canvi climàtic

 
Ha resultat guanyadora per l'acord marc front al canvi climàtic que es desenvolupa a través de 10 mesures específiques: desenvolupament de l'oficina local del canvi climàtic, monitorització intel · ligent de les dades ambiantales, taula permanent d'assessorament sobre canvi climàtic, pla d'adaptació amb mesures d'acció davant riscos climàtics extrems, pla de comunicació i sensibilització i el programa Ecofaro d'implicació del sector comercial i empresarial.