8a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Santa Pola
Premi a la ciutat més sostenible en
la gestió del cicle de l'aigua

 
La selecció d'aquesta candidatura s'ha basat en l'àmplia implantació de processos de gestió integrada de l'aigua, ja que en el municipi s'han realitzat gran nombre d'accions en l'àmbit del cicle de l'aigua. Donada l'escassetat del recurs i la impossibilitat d'augmentar l'oferta, es va decidir utilitzar recursos no convencionals i treballar en la demanda. Totes les actuacions han tingut com a estratègia l'ús racional del recurs hídric al municipi.

Per aconseguir l'objectiu global d'aconseguir un cicle integral de l'aigua sostenible per al municipi, es van plantejar quatre metes diferents:
1 Renovació de la xarxa d'aigua potable amb vista a millorar el rendiment de la xarxa i disminuir el nombre de fuites i pèrdues d'aigua.
2 Renovació de la xarxa de clavegueram convencional a la zona oest de Santa Pola per una xarxa de sanejament per buit, per donar resposta al problema de les infiltracions d'aigua marina.
3 Creació d'un parc fotovoltaic amb una capacitat de generació superior a la que es consumeix per al funcionament de les xarxes d'abastament i sanejament del municipi. Així com actuacions realitzades en la millora de l'eficiència energètica dels actuals sistemes.
4 Execució d'una xarxa d'aigües regenerades per al proveïment a les zones enjardinades de la ciutat.