2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

PROCÈS D'IMPLANTACIÓ DE L'AGENDA 21
S'han volgut premiar els continuats i decidits esforços del municipi per anar construint un model de ciutat més acord amb els criteris de sostenibilitat. S'ha modificat la planificació urbanística per adaptar-la als criteris de sostenibilitat. També s'ha introduit una metodologia transversal de caràcter interdepartamental per a la possada en marxa dels Plans d'Acció derivats de l'aplicació de l'Agenda 21. S'ha tingut una atenció especial a la recuperació i manteniment de zones naturals urbanes que habían quedat fragmentades i descuidades.