1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Santiago de Compostela
Accésit a la ciutat més sostenible per haver desenvolupat una actuació ambiental innovadora

 
ACCIÓ INNOVADORA ESTIMULADORA DE LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS SÓLIDS URBANS
El jurat considera que l'Ajuntament de Santiago ha donat mostres de gran valentía al instaurar l'estímul fiscal en la reducció de la generació, en pes de residus, on es més eficaç: en origen. Mitjançant una Ordenança Municipal s'estableixen bonificacions per a aquelles persones, establiments i empreses que generin menys residus i que s'impliquin activament en la reutilització, reciclatge i classificació dels residus sólids urbans. Per aixó es realitzen campanyes continues de sensibilització i informació. El jurat considera que Santiago de Compostela s'ha avançat al que, probablement, serò tónica general dins d'un temps a España (com ja es actualment a altres paissos d'Europa).