1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de San Sebastián
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la mobilitat, la contaminació acústica i la contaminació atmosférica

 

PACTE CÍVIC DE MOBILITAT URBANA PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE
S'han realitzat un gran nombre d'actuacions dirigides a millorar la movilitat dels ciutadans per la ciutat. Destaquen la creació de varis quilómetres nous de carril-bici (ni han més en preparació), la reconversió, en el període 2000-2002 de gran part de la flota de autobussos (segueix el procés de renovació) per altres més accesibles als ciutadans i més respectuossos amb el medi ambient, la transformació en zona peatonal de carrers del centre històric i la creació d'aparcaments dissuassoris (amb l'intenció d'allunyar del centre de la ciutat als automòbils).

Tot aixó s'ha acompanyat de campanyes de concienciació i sensibilització de les persones que han d'utilitzar els mitjans públics de transport. Es vol remarcar la participació activa de l'Ajuntament en jornades de treball i seminaris internacionals en el tema del transport urbà.