1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sevilla
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 

IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA NEUMÀTICA DELS RESIDUS URBANS I LA REGENERACIÓ D'ABOCADORS INCONTROLATS
La recollida neumàtica s'està realitzant per fases, començant per la més complexa, el centre històric. Així s'aconssegueixen altres efectes beneficiossos com són: disminució del trànsit de camions, eliminació de males olors i millora de la comoditat i estètica dels carrers, a més els usuaris poden depositar els residus generats a qualsevol hora del dia. També s'han realitzat nombroses campanyes de sensibilització ciutadana per a aconsseguir la colaboració de la població.

Nota del Jurat: Amb la concessió d'aquests dos premis de forma conjunta es preten premiar la gestió integral dels residus urbans, destacant-ne per una part uns sistemes de recollida i separació i per l'altre la valorització dels residus orgànics en forma de compost, que considerem una tecnología amb gran futur en el camp dels residus.