11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Teruel
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió energètica

 
Pel projecte de contractació de subministrament d'energia, gestió energètica i manteniment dels edificis inclosos en el centre consumidor d'energia de l'Ajuntament de Teruel. L'objectiu fonamental és la reducció del consum energètic de les instal·lacions, mitjançant un augment de l'eficiència de les mateixes, el que es tradueix en una reducció tant del cost energètic com de les emissions de CO2 a l'atmosfera.