13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Tiana
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió de residus

 
Per la implantació de tecnologia per a la gestió de recollida porta a porta. L'ús de tecnologia mitjançant xips i la campanya educativa a la ciutadania pretén augmentar la traçabilitat del procés de recollida i augmentar la qualitat de la fracció orgànica recollida en origen i reduir la fracció resta.