10a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Tudela
Premi a la ciutat més sostenible en
l'àmbit de la gestió energètica

 
El Projecte Lourdes Renove que es concep com la primera fase de la Rehabilitació Energètica Integral del Barri de Lourdes incloent renovacions de caldera centralitzades incloent biomassa, sistemes d'enllumenat etc. Tant en l'entorn d'habitatges com en l'espai urbà. El projecte Quiles eficient es basa en l'acord entre l'ajuntament i tres constructores per el desenvolupament d'una zona edificada amb criteri de sostenibilitat energètica en tres eco edificis, afectant també
a instal · lacions municipals.