1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Valladolid
Premi a la ciutat més sostenible en l'àmbit de la gestió dels residus

 

PROGRAMA DE REDUCCIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS SÓLIDS URBANS
S'ha treballat en l'implantació progressiva de la recollida selectiva de residus centrada en la recuperació i compostatge dels residus urbans orgànics. L'aspecte que el jurat ha destacat com a consideració especial és el de la valorització (a través de la comercialització) del compost generat, mitjançant l'adopció dels sistemes més moderns i eficaços del mercat, buscant la rentabilitat de la activitat. Amb la convicció de que la base de tot el procés està en la colaboració ciutadana, s'han realitzat campanyes d'informació i sensibilització.

Nota del Jurat: Amb la concessió d'aquests dos premis de forma conjunta es preten premiar la gestió integral dels residus urbans, destacant-ne per una part uns sistemes de recollida i separació i per l'altre la valorització dels residus orgànics en forma de compost, que considerem una tecnología amb gran futur en el camp dels residus.