5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Vitoria (Álava)
Premi a la ciutat més sostenible en la seva globalitat

 

Pla d'Acció Ambiental 2002-2007 (2002), el document de revisió del Pla d'Acció (2006)

1.  Formes de govern
Pretén establir les bases de la participació ciutadana així com desenvolupar una capacitat d'administrar i gestionar la comunitat municipal cap a un desenvolupament sostenible.
Es va elaborar el 2004 un reglament de participació ciutadana en l'ajuntament de Vitòria-Gasteiz. Es treballa des de l'any 2004 en pressuposts participatius, on els ciutadans poden decidir sobre el 10% de les inversions a realitzar en la via pública.
2.  Gestió municipal cap a la sostenibilitat
Possibilitar una gestió integrada cap a la sostenibilitat, basada en els principis preventius i en línia amb l'Estratègia Temàtica Urbana de l'UE.
Sensibilització i educació ambiental, que es vénen desenvolupant des de fa més d'una dècada. La idea que mou aquestes accions és que ha d'arribar a tots els ciutadans i els ha de portar a canviar comportaments.
També es disposa des de l'any 2001 del SIAM, sistema d'Informació Ambiental.
 
3.  Recursos naturals comuns
Projecte d'anell verd de Vitòria. És el resultat d'un ambiciós pla de restauració i recuperació ambiental de la perifèria de la ciutat que persegueix recuperar el valor ecològic i social d'aquest espai a través de la creació d'un continu natural al voltant de la ciutat articulat per diversos enclavaments d'alt valor ecològic i paisatgístic (www.anilloverde.vitoria-gasteiz.org)
També es va elaborar el 2006 un estudi exhaustiu del sistema d'itineraris ecològics (vies verdes) per passar a redactar un document estratègic que permeti la seva planificació i obertura al públic.
També s'engloben aquí actuacions com el Pla Integral d'Estalvi d'Aigua 2004-2008, en el qual s'espera estalviar 1.000 milions de litres d'aigua.
4.  Consum responsable i elecció de maneres de vida
Posada en marxa d'una planta de tractament de residus de la construcció (a començaments de 2007) amb una capacitat de tractament de 300.000 Tn anuals.
Planta de tractament de residus urbans, que permetrà la separació de la fracció orgànica. Es calcula que aprofitarà el 9% del total de residus que entrin en la planta per obtenir compost madur i el 4% per obtenir biogàs per obtenir electricitat (el consum de 11.000 persones)
Múltiples activitats de formació i sensibilització a la ciutadania, sobre la recollida selectiva i el reciclatge i també accions per a un consum responsable.
5.  Planejament i disseny urbanístic
La idea és la de regenerar i reutilitzar les zones degradades o abandonades i evitar alhora un creixement desmesurat, aconseguint densitats urbanes apropiades.
Pla especial de Rehabilitació del casc medieval, pla de restauració de la catedral de Santa María (guanyador d'un premi europeu)
S'ha potenciat la inclusió de criteris ambientals i de sostenibilitat en tots els plans territorials i urbanístics que s'han redactat en aquests últims anys, fonamentalment a través de dues línies d'actuació: l'emissió d'informes i la realització d'estudis tècnics i investigacions.
6. Millor mobilitat i reducció del trànsit
Es tracta de reduir la dependència del transport privat motoritzat i promoure alternatives atractives que siguin accessibles a tots.
Servei municipal de préstec de bicicletes, els ciutadans disposen de 600 bicicletes per usar-les en préstec de forma gratuïta.
Implantació del metro lleuger (en obres, funcionament a finals de 2008)
Habilitació de sistemes mecànics d'accés al casc medieval, donada la configuració urbana de Vitòria les persones grans o amb problema de mobilitat tenien difícil l'accedir a alguns punts de la ciutat s'estan habilitant escales mecàniques en diversos punts.
7. Acció local per a la salut
Elaboració del Diagnòstic i del pla de salut municipal. El diagnòstic que s'està elaborant des de mitjan 2006 permetrà conèixer les desigualtats sanitàries existents a la ciutat i entendre quins factors afecten la salut de la població.
Constitució del consell de salut i consum. Òrgan de participació sectorial que té caràcter consultiu i d'assessorament als diferents òrgans de l'ajuntament.
8. Economia local viva i sostenible
Adopció de mesures que estimuli i recolzi l'ocupació local i la creació d'empreses.
Programa EQUAL, Fons Social Europeu, ha posat en marxa formes de combatre la discriminació i la desigualtat que experimenten tant les persones que ja treballen com aquelles que busquen feina.
Programa de formació ocupacional per a col·lectius desfavorits, Escola Taller de l'Anell Verd. Van participar 12 alumnes en dos anys de durada del taller.
Pla especial de revitalització comercial PERCO. El 2006 s'ha dut a terme una anàlisi de la situació del comerç de la ciutat.
9. Equitat i justícia social
Assegurar un accés equitatiu als serveis públics, educació, ocupació, formació i informació, així com a les activitats culturals. Desenvolupar mesures per prevenir i pal·liar la pobresa.
Les actuacions realitzades inclouen la totalitat de la població, en grups tals com: serveis a la població en general, serveis a les famílies, serveis a la infantesa i joventut serveis d'acollida d'immigració, serveis a les persones grans, serveis a la dona víctima de violència, serveis a les persones en situació de vulnerabilitat social.
10. Del local al global
Tracta de reduir l'impacte dels ciutadans en el medi ambient global i promoure el principi de justícia ambiental.
A fi d'aconseguir una societat solidària, integradora i socialment cohesionada, l'ajuntament de Vitòria-Gasteiz destina l'1% del seu pressupost municipal a recolzar les comunitats necessitades dels països més desfavorits del planeta donant compliment a la recomanació de Nacions Unides.