11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Zumárraga
Premi a la ciutat més sostenible en la gestió de la mobilitat-canvi climàtic

 
Ha resultat guanyador pel seu projecte d'intermodalitat com a camí per reduir l'impacte sobre el canvi climàtic. Amb això aconsegueixen una millor connectivitat a través de transport públic amb la resta de la comarca i la modificació dels hàbits de mobilitat de la població amb la consegüent reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.